Správa a provoz

Vzhledem ke své velikosti musí Univerzita Karlova naplňovat cíle udržitelného rozvoje i ve svém vlastním provozu. Do roku 2030 plánuje zavést sledování emisí skleníkových plynů (dle ISO 14064 či GHG Protokolu) a stanovení kroků, které povedou k dosažení uhlíkové neutrality UK nejpozději do roku 2050 (konkrétní závazky k průběžnému snižování emisí skleníkových plynů budou do Strategie UR a Akčního plánu zapracovány při aktualizaci v roce 2026). Environmentální stopa univerzity bude pravidelně analyzována a zveřejňována dle Doporučení Evropské komise či Sustainability reportingu na základě legislativy standardů EU pro vykazování udržitelnost (ESRS6).


V oblasti výstavby je dlouhodobým cílem získání certifikace udržitelných budov dle zmezinárodních standardů (např. LEED).

Dalším důležitým krokem je zmapování vlivu provozu a nákupů UK na biodiverzitu a ekosystémové služby stejně jako celkový management nakládaní s vodou a obhospodařovaní vodních a zelených ploch.


Aspekty udržitelného rozvoje se mezi sebou silně prolínají a doplňují. Rozdělení do jednotlivých oblastí je proto pouze formální a v praxi se setkáváme se synergiemi napříč obory. Příkladem jsou zelené střechy, které se dotýkají jak výstavby, energetického managementu tak i podpory biodiverzity a hospodaření s vodou. Opatření popsaná v jednotlivých oblastech správy a provozu proto často ovliňují i mnohé další oblasti.


Plán i cíle budou veřejně dostupné a pravidelně vyhodnocované a aktualizované s ohledem na národní i mezinárodní závazky.
Poslední změna: 31. květen 2024 14:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Ing. Lenka Henebergová

Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvojeJak k nám